COVID-19 Booster Vaccination Information


Español

 En este otoño protéjase a sí mismo(a) y a sus seres queridos de una enfermedad seria.

Community University Health Care Center (CUHCC) ofrece muchas vacunas como:

  •  GRATIS La vacuna de refuerzo Pfizer Bivalente (edades de 12 años en adelante, debe de tener las dos vacunas anteriores del Coronavirus.)
  •   GRATIS La vacuna Pfizer & Moderna las series primarias ( las primeras dos dosis) Vacunas (edades de 6 meses en adelante) 
  • Examen GRATIS del Coronavirus
  • Vacunas en contra de la gripe

Llame al 612-301-3433 a uno de nuestros trabajadores multiculturales en la recepción para hacer una cita. ¡Hay disponibilidad de Intérpretes!

Somaliyeed

Ka ilaali naftaada iyo kuwa aad jeceshahay jirro halis ah xiligan qoboobwga.

Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Jaamacadda Bulshada (CUHCC) waxay bixisaa tallaallo badan sida: 

  • Tallaallka Pfizer Bivalent oo bilaash ah (Da'da 12 iyo ka wayn, waa in uu leeyahay labada tallaal ee hore)
  • Tallaallka Pfizer iyo Moderna oo bilaash ah (labada qiyaasood ee ugu horreeya) Tallaalka (da'da 6 bilood iyo ka wayn)
  • Baadhitaanka Covid-19 oo bilaash ah
  • Tallallka hargabka

 Soo wac mid ka mid ah shaqaalaha xurunta ee luqadaha badan si aad ballan uga qabsato 612-301-3433. TARJUMAANAYAAL LA HELI KARO!